1. خانه
  2. ملکی
فروش مال مشاع شامل چه شرایط و قوانینی است؟

قطعا خیل عظیمی از مراجعین به دادگاه ها را افرادی تشکیل می دهند که در تقسیم و تفکیک مال مشاع خود به مشکل برخورده اند. اختلافات مربوط به تقسیم ارث و میراث نیز تقریبا در این حوزه قرا...

دسته: 
حاضر نشدن در دادگاه و شرایط آن | تبعات عدم حضور در جلسات چیست

بعد از ارائه دادخواست برای رسیدگی به یک شکایت به دادگاه و بررسی اولیه آن، زمانی برای رسیدگی به آن در حضور هر کدام از طرفین دادخواست انجام می‌شود. در هر دادخواست یک طرف دعوی متهم...

قانون نگهداری سگ در آپارتمان

برخی از افراد علاقه مندند حیواناتی مثل سگ و گربه را به دلیل تعامل بالایی که با انسانها دارند، به عنوان حیوان خانگی نگهداری کنند. امروزه گسترش جوامع شهری و به تبع آن زندگی اجتماع...

دسته: