1. خانه
  2. حقوق زن
تقاضای اعسار و تقسیط مهریه

آیا با مفهوم اعسار از پرداخت مهریه آشنا هستید؟ آیا می‌دانید مهریه تحت چه شرایطی قسط بندی می‌شود؟ مراحل طرح دادخواست اعسار از پرداخت مهریه و قسط بندی آن به چه صورت است؟ برای دان...

دادخواست طلاق از طرف زن

مطابق با قانون مدنی حق طلاق با مرد است اما اگر زن بخواهد درخواست طلاق دهد، راه بسیار سختی پیش رو خواهد داشت. می‌توان گفت پیروزی در این راه بدون امکان پذیر نخواهد بود. ب...

مهریه چیست؟ و تحت چه شرایطی به زن تعلق می گیرد؟

به مجرد اینکه عقد نکاح میان زوجین خوانده شود، مرد متعهد به پرداخت مهریه ای است که از سوی دو طرف مورد توافق قرار گرفته و به صورت عندالمطالبه در زمه مرد است. مهریه مبلغی است که در ا...