1. خانه
  2. تهدید
تهدید کلامی یا با سلاح

تهدید کردن یکی از جرایمی است ک در کشور ما به وفور و از روی عصبانیت و عدم آگاهی حقوقی رخ می‌دهد. فرد ممکن است در حالت عصبانیت و با نداشتن آگاهی حقوقی کافی، سخنانی را به صورت شفاهی ...