1. خانه
  2. رابطه نامشروع
مجازات رابطه نامشروع و زنا

اسلام به منظور جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و فردی به حدود روابط بین زن و مرد تاکید فراوان کرده است. قانون گذار بر اساس شرع و شرایط اجتماع جرائمی را برای آن‌ها پیش بینی نموده است...