1. خانه
  2. توهین و هتک حرمت
اعاده حیثیت | چطور این کار را انجام دهید و روال حقوقی آن چگونه است

امروزه بسیار مرسوم شده است که با کوچک‌ترین اتفاقی که بین افراد رخ می‌دهد، بدون اینکه در حقیقت جرمی اتفاق افتاده باشد، اقدام به طرح شکایت کیفری در مراجع قضایی می‌شود. برای جلوگ...