1. خانه
  2. صفحه 7
تفاوتهای دادگاه بدوی و تجدیدنظر و آشنایی با فرایند تجدیدنظر

تا به حال مفاهیم دادگاه بدوی و تجدید نظر را شنیده‌اید؟ شاید بخواهید بدانید که هر کدام از آنها چه معنی دارند یا می‌خواهید تفاوتهای دادگاه بدوی و تجدید نظر را بدانید. در این مقال...

دسته: 
شهادت دروغ چه حکمی دارد و مجازات آن چیست؟

یکی از قوانین دادگاه های مدنی کشور در رابطه با دعواهای حقوقی، اثبات درستی حق مدعیان از طریق دلایل محکم ‌می باشد. یکی از این ادله ها شهادت و قسم دروغ بر علیه یک مدعی است. به اظهارا...

دسته: 
حاضر نشدن در دادگاه و شرایط آن | تبعات عدم حضور در جلسات چیست

بعد از ارائه دادخواست برای رسیدگی به یک شکایت به دادگاه و بررسی اولیه آن، زمانی برای رسیدگی به آن در حضور هر کدام از طرفین دادخواست انجام می‌شود. در هر دادخواست یک طرف دعوی متهم...