1. خانه
  2. صفحه 6
الزام به تمکین به چه معنی است؟

 از زمانی که زندگی زناشویی زوجین با خواندن عقد دائم شروع می شود، هر دو طرف باید که در قبال بعضی تعهدات به وظایف خود عمل کنند و در اصطلاح قانونی از همدیگر تمکین کنند. تمکین در لغت ...

دسته: 
اجازه پدر برای ازدواج دختر

ازدواج از منظر اسلام، یک امر مقدس شمرده شده است که برای استحکام بنیان جامعه و خانواده بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال، در این مورد محدودیت ها و شرایطی نیز تعیین شده ک...

دسته: 
مهریه چیست؟ و تحت چه شرایطی به زن تعلق می گیرد؟

به مجرد اینکه عقد نکاح میان زوجین خوانده شود، مرد متعهد به پرداخت مهریه ای است که از سوی دو طرف مورد توافق قرار گرفته و به صورت عندالمطالبه در زمه مرد است. مهریه مبلغی است که در ا...

فروش مال مشاع شامل چه شرایط و قوانینی است؟

قطعا خیل عظیمی از مراجعین به دادگاه ها را افرادی تشکیل می دهند که در تقسیم و تفکیک مال مشاع خود به مشکل برخورده اند. اختلافات مربوط به تقسیم ارث و میراث نیز تقریبا در این حوزه قرا...

دسته: